การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์(The Comparison of Adjective)

ธันวาคม 21, 2010 by:
Visit 21,518 views

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์(The Comparison of Adjective)
1.  การเปลี่ยนคำคุณศัพท์ขั้นปกติให้เป็นขั้นกว่าและขั้นสูงสุด
1. คำคุณศัพท์พยางค์เดียวที่ลงท้ายด้วยตัวสะกด 2 ตัว หรือที่มีตัวสะกดตัวเดียวแต่มีสระ 2 ตัว ให้เติม -er เพื่อทำเป็นขั้นกว่าและเติม -est เพื่อทำเป็นขั้นสูงสุด เช่น
Long         Longer        Longest
Small       Smaller        smallest
2. คำคุณศัพท์พยางค์เดียวมีสระตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียวให้ Double ตัวสะกดก่อนและเติม -er ในชั้นกว่าและเติม -est ในขั้นสูงสุด เช่น
Hot              Hotter             Hottest
Big              Biger               Biggest
3. คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -y และหน้า y เป็นพยัญชนะ เปลี่ยน y เป็น I ก่อนแล้วเติม -er ในขั้นกว่าและเติม -est ในขั้นสูงสุด เช่น
Happy          Happier        Happiest
Lucky          Luckier          luckiest
4. คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -e อยู่แล้ว เติมเฉพาะ -r ในขั้นกว่าและเติม -st ในขั้นสูงสุด เช่น
Fine          Finer         Finest (ดีงาม)
True        Truer         Truest(จริง)
5. คำคุณศัพท์ 2 พยางค์ที่ลงท้ายด้วย -er,-re,-le และ –ow เติม -er ในขั้นกว่าและเติม -est ในขั้นสูงสุด เช่น
Clever       Cleverer      Cleverest(ฉลาด)
Bitter        Bitterer        Bitterest(ขม)

2.  คำคุณศัพท์ ที่ต้องเติม more ข้างหน้าเพื่อทำเป็นขั้นกว่าและเติม most ข้างหน้าเพื่อทำเป็นขั้นสูงสุด คือ
1.คำคุณศัพท์ 2พยางค์ที่มีเสียงยาว หรือมีตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้นไป เช่น
Selfish           More selfish        Most selfish(เห็นแก่ตัว)
Difficult        More difficult     Most difficult
2. คำคุณศัพท์ที่มีรูปมาจากคำกริยา จะมีกี่พยางค์ ก็แล้วแต่ให้ใช้ more นำหน้าในขั้นกว่าและใช้ most นำหน้าในขั้นสูงสุด เช่น
Bored (เบื่อ)        More bored            Most bored
Boring (น่าเบื่อ) More boring            Most boring
3.  คำคุณศัพท์ต่อไปนี้จะเปลี่ยนแปลงรูปในขั้นกว่าและขั้นสูงสุด เช่น
Good       Better       Best (ดี)
Bad         Worse       Worst(เลว)
Little       Less           Least(น้อย)

อ่านต่อ : http://writer.dek-d.com/Writer/story/view.php?id=635118#ixzz16LxYKNJ7

Share this Story

Follow us

ทางลัดเมนูเด็ด

เม้นท์จากน้องๆ